Dohľad optických sietí

Vďaka nášmu dohľadovému centru, prevádzkovanému 24hod./365dní, ponúkame istotu okamžitého zásahu v prípade výpadku či ohrozenia prenosových trás.

Pre minimalizovanie rizika výpadkov siete tak i skrátenie lehôt odstránenia prípadného výpadku vykonávame rad opatrení, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín :

  • prevencia a údržba
  • operatívny zásah.

Cieľom pravidelných preventívnych prehliadok a meraní, je kontrola fyzického a technického stavu siete v celom jej priebehu.

Operatívny zásah – okamžitý zásah po detekcii výpadku siete (od lokalizácie chyby až po jej odstránenie) pri presmerovaní siete pokiaľ to jej zokruhovanie umožňuje.

Reakčnú dobu servisu je možné dohodnúť v rôznych úrovniach – lokalizácia chyby a nástup na opravu poruchy do 24hodín, do 12 hodín, do 4hodín.

V prípade požadovaného vysokého fyzického zabezpečenia (ochrany) optickej siete je vhodné použiť monitoring optického kábla, resp. za použitia splitrov priamo prevádzkovaných vlákien priamou metódou, pri ktorej sú prevádzkované vlákna NONSTOP monitorované. Monitorovacie zariadenia dokážu zachytiť a signalizovať akúkoľvek manipuláciu – narušenie, ohnutie – optického kábla (pokus o „scanovanie“ prevádzky na vlákne …).
Túto metódu je potrebné kombinovať s metódou spätného rozptylu, kde meracie zariadenie OTDR v pravidelných intervaloch meria jednotlivé meracie slučky optickej siete, a v prípade poruchy určí presnú vzdialenosť poruchy alebo narušenia optického vlákna.
Následne centrálny vyhodnocovací server prostredníctvom GIS aplikácie zobrazí poruchu resp. narušenie optickej siete na mapovom podklade.