Účel spracúvania osobných údajov kniha návštev

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa vykonáva za účelom identifikácie fyzickej osoby pri vstupe do objektu.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu alebo číslo služobného preukazu, názov spoločnosti, čas príhodu a odchodu, ŠPZ vozidla.

5. Dotknuté osoby:
Návštevy prevádzkovateľa.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu troch rokov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Oprávnených záujmom prevádzkovateľa je identifikácia fyzickej osoby pri vstupe do objektu.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:
Nevykonáva sa.

13. Sprostredkovateľ:

Zmluvná služba fyzickej ochrany (SBS) Čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

14. Iné oprávnené subjekty:

Iný oprávnený subjekt
Právny základ
Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane

Orgány verejnej moci
Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;
Osobné údaje v rozsahu    vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných
inov)

15. Práva dotknutých osôb:
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať vo i spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.  Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpe uje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby ur
enej prevádzkovateľom).