Výstavba líniových stavieb a káblovodov

SITEL BUILD

Výstavba diaľkových i miestnych trás je založená na báze optického, alebo metalického prepojenia. Od svojich začiatkov sa naša spoločnosť vyprofilovala ako spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby pri výstavbe a údržbe telekomunikačnej infraštruktúry – poradenstvo, návrh, projekcia a inžinierska činnosť, zabezpečenie všetkých stavebných a montážnych činností až po záverečné testy a kontrolné merania vybudovanej siete.

Výstavbu sme pripravení a schopní vykonávať podľa potreby a požiadaviek ako komplexnú dodávku na kľúč, čiastočnú dodávku či subdodávku. Schopnosť zabezpečenia komplexného riešenia na celom území Slovenska oceňujú predovšetkým investori v oblasti výstavby rozsiahlych sietí.

  

Vďaka vysoko kvalifikovanému a odborne pripravenému tímu pracovníkov realizujeme najrozličnejšie telekomunikačné stavby. Po našej výstavbe ostávajú cesty a chodníky ešte v lepšom stave ako pred samotnou výstavbou.

VÝSTAVBA TELEKOMUNIKAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Poprednou výhodou našej spoločnosti je to, že máme k dispozícii vlastné strojné a prístrojové vybavenie, ktoré v kombinácii s odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami našich pracovníkov dáva záruku rýchlej dodávky v špičkovej kvalite. Podľa potreby a zadania investora zabezpečujeme realizáciu líniových stavieb čiastkovo alebo v plnom rozsahu:

 • vypracovanie projektovej dokumentácie
 • zabezpečenie všetkých potrebných legislatívnych úkonov a povolení
 • kompletný inžiniering líniovej stavby
 • zemné práce
 • pokládka káblovodov a chráničiek vrátane kalibrácie
 • inštalácia káblov zaťahovaním i zafukovaním
 • mikrotrubičkovanie
 • kompletácia optických i metalických trás vrátane protokolárnych meraní
 • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Zabezpečujeme výstavbu vrátane dodávok súvisiaceho materiálu. Montážne skupiny našej spoločnosti sú rozdelené podľa odbornej špecializácie a sú vybavené najmodernejšími prístrojmi, strojným vybavením a potrebnými osvedčeniami.

POTREBUJETE PRELOŽIŤ TELEKOMUNIKAČNÚ TRASU?

Výstavba pozemných a cestných stavieb nie raz vyvoláva potrebu preloženia káblových trás. Naša spoločnosť je plne kvalifikovaná pre realizáciu prekládok NN vedení a telekomunikačnej infraštruktúry.

Podľa dohody s investorom alebo vyšším dodávateľom stavby zabezpečujeme na celom území Slovenska nasledovné úkony, spojené s prekládkami káblových trás:

 • spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • vytýčenie sietí
 • výluky, pokiaľ sú potrebné
 • zemné práce
 • prekládku trás a vedení
 • kompletáciu trás a vedení pokiaľ boli prerušené, vrátane príslušných meraní
 • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia
3000km
vybudovaných optických trás
350km
vybudovaných metalických trás
25+ rokov

výstavby a údržby telekomunikačnej infraštruktúry