• prekládky telekomunikačných vedení za prevádzky

 • satelitné dátové prenosy

 • neutrálne kolokačné centrum pre umiestnenie vašich zariadení

 • neutrálna optická sieť pre vaše potreby

 • montáž slaboprúdových rozvodov

 • výstavba a servis optických sietí

SATELITNÉ služby

Všetky satelitné služby sú realizované prostredníctvom niektorej umelej družice (satelitu). Dátové komunikácie prostredníctvom umelej družice ešte aj dnes patria k netradičnym službám, ale ich možnosti smelo konkurujú ostatnýmn typom komunikácií. V niektorých oblastiach použitia vytvárajú jedinú realizačnú možnosť. Typické vlastnosti týchto služieb sú:

 

 • - vysoká spoľahlivosť
 • - nízka chybovosť
 • - dostupnosť
 • - nezávislosť na miestnej pozemnej sieti
 • - vysoká prispôsobivosť konfigurácie
 • - ľahká rozšíriteľnosť systému
 • - jednoduchá a rýchla inštalácia

 

Uplatnenie je široké, predovšetkým u spoločností s väčším počtom externých pracovísk napríklad banky, siete obchodných domov, nadnárodné spoločnosti, colné správy, meteorologické stanice, čerpacie stanice, monitoring a zber informácií z rôznych zdrojov, a iné. Jednotlivé externé pracoviská, alebo zberné miesta môžu byť roztrúsené doslova po celej zemeguli. Hlavnou výhodou aplikácie týchto technológií je nezávislosť na akomkoľvek pozemnom pripojení, okrem energie. Umožňujú realizáciu rôznych typov sietí. Užívateľské stanice a celé siete dokážu preniesť ľubovoľné komunikačné protokoly, preto sa dá konštatovať, že svojimi vlastnosťami uspokoja každého zákazníka. Nevýhodou tohoto typu komunikácie je dlhšia doba odozvy, typicky okolo 600 ms. Obľúbenou aplikáciou v tejto oblasti je pripojenie sa do siete internetu aj na miestach, kde zlyháva iný typ pripojenia. Komunikácia cez umelú družicu používa charakteristické technické zariadenia. Z hľadiska umiestnenia rozoznávame nasledovné miesta:

 

 • - Komunikačné miesto zákazníka
 • - Obežná dráha okolo zemegule (Orbita)
 • - Riadiaca stanica (HUB)

 

Komunikačné miesto zákazníka je tvorené zariadením, ktorého časť je umiestnená v interiéri zákazníka a tvorí ju vnútorná jednotka rôzneho prevedenia, všeobecne nazývaná IDU (Indoor Unit). Zariadenie má jeden, alebo viac komunikačných portov pre pripojenie zariadení zákazníka. IDU slúži ako interface-ový bod spojenia zariadení zákazníka so zbytkom satelitnej siete. Jeho hlavné úlohy sú:

 

 • - konvertovanie informácií od užívateľa do špecifického formátu, za účelom ich odoslania
 • - príjem a dekódovanie informácií prichádzajúcich pre užívateľa
 • - iné činnosti slúžiace k nadviazaniu, udržaniu a monitorovaniu spojenia
 •  
   test
  •   Na obežnej dráhe okolo zemegule (orbite), sa náchádza druhé zariadenie satelitnej dátovej komunikácie a síce umelá družica. Väčšina dátových komunikácií je realizovaných cez komerčné geostacionárne umelé družice nachádzajúce sa nad rovníkom. Každá z umelých družic "vidí" určitú plochu zemegule a z nej môže prijímať a naspäť vysielať dáta, teda jej hlavnou funkciou je "odrazenie" dát prichádzajúcich so zeme späť na zem. Zjednodušene sa dá povedať, že sa jedná o "zrkadlo" (odrážač). Potrebná kapacita pre komunikáciu cez umelú družicu sa objednáva u jej komerčného prevádzkovateľa. Každá umelá družica má zároveň svoje riadiace stredisko, ktoré dohliada nad jej funkčnosťou.

  Tretím miestom satelitnej komunikácie je pozemná riadiaca stanica (HUB). Tak ako to vyplýva z jej názvu, je riadiacim prvkom pre všetky koncové zariadenia zákazníkov pripojených na túto riadiacu stanicu. Zjednodušene sa dá nazvať "prepojovacou ústredňou". Riadi komunikáciu medzi jednotlivými bodmi zákazníka a medzi zákazníkmi. K tomuto bodu je privedená aj konektivita do siete Internet a poskytovaná koncovým zákazníkom cez umelú družicu.